Ved turneringer, der spilles efter EMT-reglementet (ratede enkeltmandsturneringer) skal der tilknyttes én eller flere dommere (§6).

Mindst én af disse skal være turneringsdommer (TD). Vedkommende skal forestå afviklingen  af turneringen. Det er den opgave, der behandles i dette kursus.

Overvågningen af spillet hører også til dommerens opgave; denne opgave er behandlet i kampdommerkurset.

De allerfleste opgaver i forbindelse med turneringstilrettelæggelsen understøttes i dag af IT-baserede løsninger. Alligevel kræves der af turneringsdommeren et godt kendskab til de bagved liggende systemer, idet det forventes af ham, at han kan redegøre for principperne, hvis en spiller skulle stille spørgsmål til f.eks. rundelægningen eller ratingberegningen.

Kurset består af 9 emneopdelte lektioner. Hver lektion afsluttes med et sæt opgaver – besvarelserne indsendes til dommerkursus@skak.dk eller skakdommerkursus@gmail.com. Rundelægningslektionerne (Alle mod alle / Monrad og schweizer) afsluttes med to simulerede 5 runders turneringer, hvor rundelægning mm gennemgås i samarbejde med kursuslederen.

Kurset afsluttes med en afsluttende skriftlig prøve, der skal bestås for at der kan udstedes et licensbevis. Dette giver adgang til at virke som aspirant ved en eller flere turneringer, så den fornødne praktik kan opnås.

BEMÆRK: For at opnå licens som Turneringsdommer (og turneringsdommeraspirant) skal både Turneringsdommerkurset og Kampdommerkurset gennemgås, og begge de tilhørende afsluttende prøver skal bestås.

For at få det fulde udbytte af kursus, er det nødvendigt at man har adgang til de nødvendige reglementer og vejledninger, der findes på Dansk Skak Unions hjemmeside under fanebladet love, samt under turneringer og turneringssystemer. Kurset indeholder ikke fuldstændige gengivelser af regelsættene.
Det koster 50 kr. at deltage i kurset. Beløbet bedes indbetalt på reg. nr. 3409. konto 11940455 samtidig med indsendelsen af den første besvarelse.

Den praktiske del:

Denne klares for det meste lokalt, hvor aspiranten under overvågning af en licenshavende dommer leder en turnering eller et antal grupper i en turnering.

Aspiranten skal på tilfredsstillende vis lede (tilrettelægge, afvikle og afslutte) en eller flere grupper i ratede enkeltmandsturneringer med tilsammen mindst 20 deltagere. Virket skal omfatte mindst én gruppe, der spilles efter Monrad- eller schweizersystemet.

Ved tilfredsstillende virke underskriver den overvågende dommer licensbeviset og giver besked til ratingofficeren om bestået praktik.

Lektionerne kan tages i vilkårlig rækkefølge. Opgaveløsninger kan sendes ind hver for sig eller samlet, og besvarelsen kan være udfærdiget på forskellig måde (direkte i mail eller som et særskilt tekstdokument).

Tryk på download og vælg derefter start slidshow i menuen øverst til højre; brug piltaster til at skifte slides.