Dansk Skak Union tilbyder to uddannelser til skakdommer, Kampdommer og Turneringsdommer. Begge uddannelser består af en teoretisk og en praktisk del. Efter gennemført teoretisk uddannelse er man aspirant, og efter derefter at have gennemført den praktiske del som dommer i turneringer, opnår man den fulde dommerlicens.

Kampdommerlicensen giver kompetence til at lede selve afviklingen af partierne. Denne uddannelse er beregnet til personer, der fungerer som kampledere ved holdkampe og som assisterende dommer ved større enkeltmandsturneringer eller lignende. 

Turneringsdommerlicensen giver kompetence til tilrettelæggelse, ledelse og indberetning af enkeltmandsturneringer, inklusive rundelægning og ratingberegning samt til at lede selve afviklingen af turneringen som dommer (altså at overvåge spillet som dommer). Denne uddannelse er typisk det, som en klubs turneringsleder har brug for, idet han jo som oftest står for både tilrettelæggelse, indbydelse, anmeldelse, rundelægning og færdigmelding, samtidig med at han også er dommer i de enkelte partier.

Den teoretiske del:

Denne tages som oftest som mail-korrespondancekursus, men der kan også arrangeres lokale weekendkurser, hvis en klub eller hovedkreds kan samle tilstrækkelig mange deltagere til dette (typisk vil et passende antal være 10).

Kampdommerkurset består af 8 emneopdelte lektioner, hvor Fides regler for skak og andre relevante regelsæt gennemgås. Hver lektion afsluttes med et sæt prøveopgaver; derudover er der en orienterende lektion 9 om online-skak. Gå til Kampdommerkurset her.

Turneringsdommerkurset består af 9 emneopdelte lektioner. Lektionerne kan gennemgås i valgfri rækkefølge; lektionerne afsluttes med et sæt opgaver, der skal løses, og løsningerne sendes pr mail til kursuslederen. Rundlægningslektionerne (Monrad og schweizer) afsluttes hver især med en 5 runders simuleret kursusturnering, hvor rundelægningen prøves i praksis. Gå til Turneringsdommerkurset her.

Begge kurser afsluttes med en skriftlig prøve, der skal bestås for at kunne gå videre til den praktiske del. Ved bestået prøve udstedes et licensbevis. BEMÆRK: For at blive aspirant til Turneringsdommertitlen (og dermed modtage licensbeviset) skal begge de ovennævnte kurser gennemføres og de tilhørende afsluttende prøver bestås.

Priser:

Hvert kursus koster 50kr. Betaling sker ved start på kurset (betales ved indsendelse af første opgaveløsning).

Ved lokale weekendkurser og lignende afhænger prisen af arrangementet.

For nærmere oplysninger kontakt: dommerkursus@skak.dk eller skakdommerkursus@gmail.com

Den praktiske del:

Denne klares for det meste lokalt, hvor aspiranten under overvågning af en licenshavende dommer leder en turnering eller et antal partier.

Kampdommerlicens: Aspiranten skal på tilfredsstillende vis fungere som dommer ved mindst 2 holdkampe eller en eller flere grupper i ratede enkeltmandsturneringer, i begge tilfælde med i alt mindst 16 partier.

Turneringsdommerlicens: Aspiranten skal på tilfredsstillende vis lede (tilrettelægge, afvikle og afslutte) en eller flere grupper i ratede enkeltmandsturneringer med tilsammen mindst 20 deltagere. Virket skal omfatte mindst én gruppe, der spilles efter Monrad- eller schweizersystemet.

Ved tilfredsstillende virke underskriver den overvågende dommer licensbeviset og giver besked til ratingofficeren om bestået praktik.