.

.

.

 1. Foreningens navn er Dansk Skakdommerforening (DSD), og dens hjemsted er til enhver tid formandens adresse. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til FIDEs regler for skakspillet og derigennem skabe bedre dommere. Endvidere arbejder foreningen for at skabe bedre betingelser for dommere ved turneringer i Danmark, og for at skaffe danske Internationale Dommere (IA) hverv i international skak. DSD vil arbejde for hurtig og korrekt oversættelse af vedtagelser i FIDE om regler eller fortolkninger. DSD vil arbejde for en harmonisering af praksis af regler i Danmark.
 2. Ledig.
 3. Generalforsamlingen, der afholdes ved DM i Påsken, har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Der indkaldes med mindst 7 dages varsel til generalforsamlingen pr brev, pr mail eller ved opslag på foreningens hjemmeside. Dagsorden for den årlige generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest den 1.marts. Forslag der indebærer vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage før Påske.
 6. Valg af bestyrelse. Formanden og kassereren vælges særskilt. I lige år er formanden og i ulige år kassereren på valg. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, generalforsamlingen fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, undtaget vedtægtsændringer som nævnt i paragraf 5.

 1. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og et, to eller tre menige medlemmer. Bestyrelsen optræder på foreningens vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til foreningens bedste og formålets fremme. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.
 2. Ændringer i foreningens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, hvis mindst 3/4 af samtlige foreningens medlemmer stemmer herfor, eller hvis 2/3 af de tilstedeværende på en generalforsamling fulgt af almindelig stemmeflerhed i en skriftlig afstemning blandt alle foreningens medlemmer stemmer herfor. Skulle foreningen ophøre med at eksistere, tilfalder dens eventuelle formue Dansk Skak Unions Støtteforening.